Značky
 
TOPlist
Nákupní košík
0 položek
 
Nejprodávanější
 

Obchodní podmínky

 

                                I.            Základní údaje

Radim Masár

Nová 1028/11, Mikulov 692 01

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 49961772
DIČ: CZ7510064056
Email:
info@drlhifison.cz, masar@mikulov.net

(dále jen "dodavatel")

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 4 hodin, nejdéle však do 2 dnů.

Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy v internetovém obchodě www.drlhifison.cz (dále jen e-shop), provozovaným panem Radimem Masárem. V těchto podmínkách jsou dále specifikována práva a povinnosti dodavatele a kupujícího (kupujícím je myšlen subjekt, který má zájem s dodavatelem uzavřít kupní smlouvu).

 

                              II.            Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží na našich stránkách je katalogem běžně dodávaného či akčního zboží. Vyobrazení produktů je pouze ilustrativní. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Objednávkou dodavatel nemůže vždy zaručit dodání zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Poté mu bude na email doručena zpráva o přijetí dané objednávky. Tento email neslouží jako závazné potvrzení objednávky za strany dodavatele. Objednávka v našem e-shopu slouží jako rezervace typu a počtu zboží. Za potvrzení objednávky za strany dodavatele lze považovat pouze email od dodavatele s vyjádřením „Zpracovává se“. Takový email bude kupujícímu doručen ve lhůtě do  1 hodiny, nejdéle však do 24 hodin od přijetí objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce s výběrem dopravy.

Ceny zboží jsou platné v momentě potvrzení objednávky dodavatelem.

Pokud není v průběhu obchodního procesu jinak stanoveno, je místem dodání zboží adresa uvedená kupujícím při zadání dané objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře v rámci e-shopu, dává kupující dodavateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

                            III.            Nákupní řád 

Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Dodavatel má právo od objednávky popřípadě kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného.

S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením, v případě jakýchkoliv změn v konečné ceně bude kupující informován doplňujícím emailem či telefonicky ještě před samotným zpracováním objednávky dodavatelem. V takovém případě bude požadováno dodatečné schválení konečné ceny kupujícím a to emailem, faxem či písemnou formou.

 

                            IV.            Odstoupení od kupní smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku či její část a to v těchto případech:

-          pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává

-          pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

-          v případě systémové, tiskové či jiné chyby elektronického internetového obchodu (e-shopu)

-          jestliže je zboží v akční nabídce a již bylo vyprodáno

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky (email s informací „Zpracovává se“). Celková konečná cena je vždy kupujícímu zpětně potvrzována. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, ten může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

                             V.            Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího 

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je dodavateli doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí dodavateli vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od dodavatele získal, včetně originálních balení, kabelů, dokumentace a veškerého příslušenství. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je kupující povinen poskytnout dodavateli peněžitou náhradu. Dodavatel kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

-          na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

-          dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

-          na zboží  v akčních nabídkách

 

                           VI.            Reklamace mechanického poškození 

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci, či nám. Kontakt na dopravce jsme připraveni poskytnout na našich kontaktních místech, či emailem. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

 

                         VII.            Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 

                                                                              Za  WWW.DRLHIFISON.CZ  Radim Masár